@مجله گوناگون ادبی و فرهنگی و هنری@* various magazine literary & culture & art *
نویسنده :سعادت
تاریخ:چهارشنبه 11 بهمن 1391-10:17 ب.ظ

سوره عادیات« 100» مکی { 11 آیة } جزء 30

به نام خداوند، بخشنده و مهربان

و تجاوزگران اسبانشان به هن هن افتاد (1) پس گرد وغباری از آتش برافروختند (2) پس مهاجمان سحرگاه رسیدند (3) پس شروع کردند به کشتنشان (4) پس درمیان گرفتند و کردند به دونیمشان (5) همانا انسان به پروردگارش   نا شکری کند (6) و همانا او بر آنان شهادت میدهد (7) و همانا او دلبسته سودی  که، خاص بخیل است (8) آه، نمیدانید اگراز قبرها برانگیخته شوید (9)  و هرچه در سینه ها نهان [است ] ، کسب شد (10) همانا خدای شما، بر[ رفتار] شما  درآنوقت ،آگاه میشود.(11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 نوع مطلب : قرآن کریم 

نویسنده :سعادت
تاریخ:شنبه 7 بهمن 1391-01:08 ب.ظ

سوره قارعه « 101 » مکی { 11 آیه } جزء 30

به نام خداوند بخشنده و مهربان

بلای هلاک کننده (1) چه مصیبتی است (2) وچگونگی روز قیامت را چگونه تصور توانی کرد (3) روزی که مردم مانند گل و لای خشک شده ایجاد شوند (4) و کوهها همانند پشم شانه شده پدید آیند (5)  پس همانا هرکه ترازویش سنگین [ اعمال نیک] (6) پس او در خوشی و رفاه است (7) و همانا هرکه ترازویش سبک [ کردار نیک] (8) پس او در آتش سقوط کرده (9) و چطور سختی آنرا تصورمیکنید (10) ٱتش گداخته (11)  

 

 

 نوع مطلب : قرآن کریم 

نویسنده :سعادت
تاریخ:چهارشنبه 4 بهمن 1391-12:11 ب.ظ

سوره تکاثر « 102 » مکی { 8 آیه } جزء 30

به نام خداوند بخشنده و مهربان

بسیار احمقید [ غافلید] (1) تا آنکه به زیارت قبور رفتید (2) خسته شدید، به زودی خواهید دانست (3) پس از بی خبری، بزودی خواهید فهمید (4) حقأ،، اگر با دانش باور، میدانستید. (5) تا اینکه آتش شعله ور را مشاهده کنید (6) وسپس که با چشم ببینید، باور میکنید (7) و سپس در آن وقت، در مورد مال و رفاهتان از همدیگر میپرسید. (8)

 

 

 نوع مطلب : قرآن کریم 

نویسنده :سعادت
تاریخ:سه شنبه 3 بهمن 1391-09:25 ب.ظ

سوره عصر « 103» مکی { 3 آیه } جزء 30

به نام خداوند بخشنده ومهربان

[ وای  بر ] و روزگاری  (1)  که انسانها همه در فسادند (2) مگر، آنهائی که ایمان آوردند و نیکوکاری کردند و به درستی  و راستی [ حق] و شکیبائی  [صبر ] سفارش دادند. (3)

 نوع مطلب : قرآن کریم 

نویسنده :سعادت
تاریخ:دوشنبه 2 بهمن 1391-12:45 ب.ظ

سوره همزه « 104 » مکی { 9 آیه } جزء 30

 

به نام خداوند بخشنده و مهربان

وای بر هرزه زبان عیب جوی (1) کسیکه [ ثروت] جمع کرده و به شمارش آن سرگرم است (2) پندارد که دارائی اش جاودانه اش خواهد کرد (3) چنین نیست، بلکه به دوزخ  در افتد (4) و تصور نتوانی کرد چگونگی جهنم را (5) آتشدان، آتش خدا (6) کسیکه ظاهر میکند بر افاده کافران  (7) که بر آنها احاطه کرده (8) مانند ستونهای بلند و کشیده (9)نوع مطلب : قرآن کریم 

نویسنده :سعادت
تاریخ:دوشنبه 2 بهمن 1391-11:24 ق.ظ

سوره فیل « 105» مکی { 5 آیه } جزء30

به نام خداوند بخشنده مهربان

آیا ندیدی، که خدا یت  با [ اصحاب] سپاه فیل چه کرد؟ (1) آیا حقه و جنگی که اندیشیدند[ برای نابودی کعبه ] تباه نکرد؟ [ گمراه نکرد؟] (2) و فر ستاد  برای هلاک آنها، مرغان ابابیل را (3) تا ببارند بر آنها سنگهای بزرگ وتیز (4) وسپس آنها را چون ، علف جویده شده، خرد و تلف گردانید. (5)

 

 نوع مطلب : قرآن کریم 

نویسنده :سعادت
تاریخ:دوشنبه 2 بهمن 1391-10:59 ق.ظ

سوره قریش « 106 » مکی { 4 آیة } جزء 30

به نام خداوند بخشنده و مهربان

برای آنکه قوم قریش با هم متحد شوند (1) سازشی که در سفرهای زمستان و تابستان ثابت و برقرار بماند (2) پس باید خدای کعبه را بپرستند (3) که به آنها هنگام گرسنگی، غذا داد و از ترس و خطر، ایمن ساخت. (4)نوع مطلب : قرآن کریم 

نویسنده :سعادت
تاریخ:دوشنبه 2 بهمن 1391-10:57 ق.ظ

سوره ماعون « 107 » مکی { 7 آیه } جزء 30

به نام خداوند بخشنده و مهربان

آیا آنکس را دیدی؟ که دین[ روز جزاء] را انکار میکرد (1) این همانی است که یتیم را از در[ خانه] خود میراند (2) و کسی را بر طعام فقیر ترغیب نمیکند (3) پس، وای بر نمازگزاران (4) که دل، از یاد خدا غافل دارند (5) همانان که دوروئی وخودنمائی کنند (6) و زکات و احسان را از فقرا منع کنند. (7)

 

 

 نوع مطلب : قرآن کریم 

نویسنده :سعادت
تاریخ:دوشنبه 2 بهمن 1391-10:16 ق.ظ

سوره کوثر « 108 » مکی { 3 آیه } جزء 30

به نام خداوند بخشنده و مهربان

تو را عطای بسیار بخشیدم (1) پس برای خدایت به شکرگذاری بپرداز (2) آری ، دشمن بد گوی تو مقطوع النسل است. (3)

 

 

 

 

 

 نوع مطلب : قرآن کریم 

نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 1 بهمن 1391-10:34 ب.ظ

سوره کافرون« 109 » مکی { 6 آیه } جزء 30

به نام خداوند بخشنده و مهربان

بگو: ای کافران  (1) من آنرا که شما میپرستید، هرگز نمیپرستم (2) و شما هم خدائی  که من پرستش میکنم، پرستش نمیکنید (3) نه من معبود شما را عبادت میکنم (4) و نه شما معبود مرا عبادت خواهیدکرد.(5) پس دین شما، برای شما و دین من، برای من (6)نوع مطلب : قرآن کریم 

نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 1 بهمن 1391-03:55 ب.ظ

سوره نصر « 110 » مدنی { 3 آیه } جزء 30

به نام خداوند بخشنده مهربان

چون هنگام فتح با یاری خدا فرا رسد(1) و درآن روز مردم را بنگری که فوج فوج به دین خدا داخل میشوند(2) در آنوقت خدای خود را ستایش کن و پاک  دان و از او آمرزش طلب. که  خدای بسیار توبه پذیر است(3)

 نوع مطلب : قرآن کریم 

نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 1 بهمن 1391-03:45 ب.ظ

سوره مسد « 111 » مکی { 5 آیه } جزء 30

به نام خداوند بخشده و مهربان

ابولهب مرد و دو دستش قطع گردید(1) ثروتی که اندوخت هیچ به کارش نیامد و از هلاکش نرهانید(2) زود باشد که به دوزخ، در آتشی شعله ور درافتد(3) همسرش [ام جمیله خواهر ابوسفیان] هیزم آتش افروز دوزخ باشد(4) در حالیکه طنابی از لیف خرما به گردن دارد(5)

 نوع مطلب : قرآن کریم 

نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 1 بهمن 1391-02:58 ب.ظ

سوره اخلاص « 112 » مکی { 4 آیه } جزء 30

به نام خداوند بخشنده و مهربان

بگو: او خدای یکتا ست (1) خدائی که از همه بی نیاز است (2) نه کسی فرزند او و نه او فرزند کسی است (3) و نه کسی مثل و همتای اوست (4)نوع مطلب : قرآن کریم 

نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 1 بهمن 1391-02:01 ب.ظ

سوره فلق « 113 » مکی { 5 آیه } جزء 30

به نام خداوند بخشنده و مهربان

[ ای رسول ] بگو: من پناه میجوئم به خدای فروزندهء صبح روشن (1) از شر مخلوقات (2) و از شر شب تار، هنگامی که در آید (3) و از شر زنان افسونگر، چون به جادو در گرهها بدمند (5) و از شر حسود بدخواه، چون آتش رشک و حسد بر افروزد.(5)نوع مطلب : قرآن کریم 

نویسنده :سعادت
تاریخ:یکشنبه 1 بهمن 1391-01:44 ب.ظ

سوره ناس « 114 » مکی { 6 آیه } جزء 30

به نام خداوند بخشنده و مهربان

[ای رسول ما] بگو من پناه میجوئم به پروردگار آدمها (1 ) پادشاه آدمها ( 2 ) الله  آدمها (3 ) از شر وسوسه شیطان (4 )

آن شیطان که وسوسه و اندیشهء بد می افکند در دل مردمان (5 ) چه آن (شیطان ) از جنس جن باشد و یا از نوع انسان (6 )

 نوع مطلب : قرآن کریم هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات