@مجله گوناگون ادبی و فرهنگی و هنری@* various magazine literary & culture & art *
نویسنده :سعادت
تاریخ:شنبه 17 اسفند 1392-03:25 ب.ظ

Idiomatiic Expressions & proverbs Persian_English عباره ها و مثلهای پارسی_انگلیسی ( ه )

1. Ogle at girls هیزی کردن،دید زدن

2. Don't breathe a word! هیچی نگو!

3. 1.He scorns and sneers at everyone

2. He is contemptuous of everyone هیچکس را داخل آدم نداند(حساب نکند)

4. None is born master هیچکس از شکم مادرش عالم زاده نشده

5. 1. Every pedlar praise his needles

2. No fish-seller cries stinking fish هیچ ماست بندی نمی گوید ماست من ترش است

6. There is not a single stain on your character هیچ لکه ننگی به شما نمی چسبد

7. 1. No garden without weeds

2. No rose without a thorn هیچ گلی بی خار نیست

8. You can take a horse to the water, but you can not make him drink هیچ کس را نتوان به زور وادار به انجام کاری کرد

9. Home, sweet home هیچ کجا منزل خود آدم نمی شود

10. Not to lift / raise, stir. turn / a finger هیچ کاری انجام ندادن، از جای خود تکان خوردن

11. Sudden fright and shock هول و تکان

12. To be shocked / starled هول کردن

13. A sharp fellow هوشیار و زیرک

14. Be out of one's senses هوش و حواس خود را از دست دادن

15. 1.I was astounded

2. It took my breath away هوش از سرم پرید

16. 1. I am standing by you

2. I am right behind you

3. I'll back you up هوایت را دارم

17. To pull some one through هوای کسی را در سختی ها داشتن

18. keep an eye on things هوای کار را داشته باش

20. To cherish a desire for something هوای چیزی را در سر پروراندن

21. To land on sb for هوار شدن

22. 1. The propects are bleak

2. The chips are down هوا پس است

23. He has become too big for his boots هوا (یابو) ورش داشته

24. 1.To cause a scandal

2. To cause an outcry هو و جنجال راه انداختن

25. To spread/criculate rumor هو انداختن ( شایعه پراکنی کردن )

26. Learn to say,before you sing هنوز غوره نشده، مویز شده

27. 1.He is still very green

2. He is a greenhorn هنوز بچه است

28. To put the cart before the horse هنوز اسب فراهم نکرده، نعل تهیه کرده

29. When duty calls,no man should disobey هنگامی که وظیفه ایجاب می کند همه باید فرمانبردار باشند

30.To butter a person up هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن

31. 1. That is all there is

2. Take it or leave it همین است و بس

32. And that's that! همین است که هست

33. 1. Is that your final word?

2. Is that all? همین؟( در مقام اتمام حجت و تهدید)

34. She is always tittering? همیشه نیش اش باز است

35. Today you/tomorrow me همیشه شعبان یک بار هم رمضان

36. He does everything on the sly همیشه کارهایش را یواشکی انجام می دهد

37. leave no stone unturned همه توانایی ها را بکار گرفتن

38. Is that all? همه اش همین؟

39. Jack of all trades, master of none همه کاره و هیچ کاره

40. Big bug کله کنده

41. She is the talk of the town همه راجع به او صحبت می کنند

42. He swindles everyone همه را رنگ می کند

43. To treat them all alike/indiscriminately همه را با یک چوب راندن( یکسان رفتار کردن )

44. It's a dirty bird that fouls its own nest همه جا را به گند کشیدن، جای آباد نگذاشتن

45. 1. She is the real instigator

2. She is the root of all evil همه آتش ها از گور او بلند می شود

46. Be of one mind همفکر بودن،یکدل بودن

47. 1. They piss in the same pot

2. They pee in the same pot همه شون سر و ته یک کرباسند

48. Go along with همراهی کردن

49. Stand in with... همدست شدن با ...

50. 1. Be in tune with

2. Be in harmony with با هماهنگ بودن

51. Be a true son of one's father همانند پدر خود بودن، به پدر خود رفتن

52. Just as well you didn't come همان بهتر که نیامدی

53. 1. And that is it

2. Period

3. I have nothing more to say and that is final همان است که گفتم

54. She promised to bring it but never did همان آوردنی که آورد!

55. It is business and pleasure combined هم فال است و هم تماشا

56. He wants have it in both way هم خر را می خواهد و هم خرما را

57. Chime in with هم آهنگی کردن با

58. 1. To be a turn-coat

2. To be a slipplery customer هفت خط بودن

59. To be sound / fast asleep دشاه را خواب دیدن- غرق خواب هفت پا

60. 1. Look slippy

2. Be on the qui vive هوشیاربودن - گوش به زنگ بودن

61. All sound and no sense هزار وعده خوبان، یکی وفا نکند

62. Don't ever make rash statements هرگز نسنجیده حرف نزن

63. 1. Not for the world

2. By no means هرگز - درهیچ موردی - ابداً نه

64. There was great confusion / chaos هرکی هرکی بودن ( هرج و مرج )

65. Everybody draws water to his own mill هر کسی سنگ خودش را به سینه می زند

66. A scapegrace هرزه و اصلاح ناپذیر

67. 1. Give mouth

2. Lie one's head off هرزه درایی کردن، بیشرمانه حرف زدن

68. Come what may هر چه بادا باد

69. 1. I drew blank every time

2. None of my tricks worked هر نقشی زدم نگرفت ( هر نقشی زدم نگرفت )

70. I will be a feather in your cap هر گلی بزنی به سر خودت زدی

71. Every groom is a king at home هر گدایی در خانهء خود پادشاه است

72. He that would have eggs, must endure the calking of hens هر که طاووس خواهد، جور هندوستان کشد

73. I played every trick in the book هر کلکی را که فکر کنی، سوار کردم

74. 1. love me , love my dog

2. He that loves the tree, loves the branch هر کسی گوش را میخواهد، گوشواره را هم میخواهد

75. Every dog has his day

هر کسی چند روزی نوبت اوست

76. 1.The riff-raff

2. All and sundry

3. The rabble هر کس و ناکس

77. It is never too late to mend هر کجا که جلوی ضرر را بگیری منفعت است

78. There are tricks in every trade هر کاری راهی دارد

79. It was made khown to all and sundry هر فلان فلان شده ای از موضوع با خبر شده

80. As deemed necessary هر طور لازم باشد(ایجاب کند)

81. Every nook and corner / cranny هر سوراخ سنبه ای

82. Every one seeks his mate هر سری به دنبال همس خویش است

83. 1. There is a slove for every sore

2. Desperate diseases must have desperate cures هر دری درمانی دارد

84. There is a time for every thing / every thing is good in its season هر چیز به جای خویش نیکوست

85. 1. Utter / say what your sad heart prompts you to

2. Utter what your gloomy heart wishes the drain هر چه میخواهد، دل تنگت بگو

86. What will be will be هر چه قسمت باشد، همان می شود

87. The cord breaks at last by the weakest pull هر چه سنگ است، مال آدم لنگ است

88. 1. For weal or / and woe

2. All is for the best

3. For good or for ill / evil هر چه پیش آمد، خوش آمد

89. She is growing more demanding as she grows older هر چه پیر تر میشود، پر توقع تر می شود.

90. Like question, like answere هر چه بگویی، همان را میشنویی

91. He would never retract همان است هر چه بگوید،

92. As you sow, you'll mow هر چه بکاری، همان را درو میکنی

93. After all he is of the same stock هر چه باشد، از همان تخم و ترکه است

94. 1. By hook or by crook

2. somehow هر جوری شده - به هر طریق ممکن

95. Flies go to lean horses هر جا سنگ است، برای پای لنگ است

96. The end justifies the means هدف، وسیله را توجیه میکند

97. The hotel was home from home هتل، مثل منزل خودمان بود

98. Outrage upon decency هتک حرمت

99. 1. To cry bitterly

2. To sob noisily های های گریستن

100. 1. To cause a hue and cry

2. To set up a clamour های و هوی بر پا کردن

101. Be in a wax هار شدن

102. هر چه رشته بودم، پنبه شد
نویسنده :سعادت
تاریخ:شنبه 10 اسفند 1392-02:17 ق.ظ

Idiomatiic Expressions & proverbs Persian_English عباره ها و مثلهای پارسی_انگلیسی ( ی )

1. To slipped into somewhere یواشکی وارد شدن

2. 1. Slip out

2. Slip away

3. To take french leave یواشکی بیرون رفتن، جیم شدن

3. He who has but one son, makes him a fool یکی یکدانه یا خل می شود یا دیوانه

4. One man's loss is another man's gain یکی می برد، و یکی می بازد

5. 1. The last but one

2. The one before last یکی مانده به آخر( ما قبل آخر )

6. Once upon a time یکی بود، یکی نبود

7. 1. Laugh till one's sides shake

2. Shake one's sides ( with laughter, laughing ) یکریز خندیدن، هی خندیدن

8. Take a glimpse یکدم نگاه کردن، دیدن چیزی که در حرکت است

9. Spar at each other یکی به دو کردن با همدیگر

10. Have a look یک نگاه انداختن

11. 1. Escape by a hair's breadth

2. Have a hairbreadth escape یک مو با ( مرگ و زندگی ) فاصله داشتن

12. Cock-and-bull story یک مشت راست و دروغ سر هم کردن (جور کردن)

13. A pack of lies یک مشت دروغ

14. Some meaningless words یک مشت حرف پوچ

15. Be a bag of bones یک مشت استخوان بودن

16. A bunch of hooligans/ruffians یک مشت اراذل ( لات و لوت )

17. A bunch of dirty crooks یک مشت آدم مزخرف و متقلب

18. Ill news files fast یک کلاغ و چهل کلاغ

19. A square meal یک غذای درست و حسابی

20. 1. To be dead broke

2. To be penniless یک غاز هم نداشتن

21. To pass the exam on the first try یک ضرب در امتحان قبول شدن

22. Do as you would be done by یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگری

23. 1. To be an inveterate liar

2. To be a born twister یک روده راست توی شکم کسی نبودن

24. Twin souls یک روح در دو بدن

25. A full cabin is better than empty castle یک ده آباد، بهتر از صد شهر خراب

26. They are poles apart یک دنیا، با هم فرق دارند

27. Over head and ears in love یک دل، نه صد دل، عاشق شدن

28. 1.Many hands make light work

2. Weak things united become strong

3. Unity makes strenght یک دست، صدا ندارد

29. Eleven grooms for a one-eyed horse یک حمام خرابه، چند جامه دار می خواهد

30. 1. wants a premium

2. want something into the bargain یک چیزی، هم دستی می خواهد

31. Cunning surpass strength یک جو عقل، بهتر از صد من زور است

32. Better be lucky than wise یک جو شانس، خوب چیزی است

33. Not to have a bean یک پاپاسی پول نداشتن

34. 1. What is good/sauce for the gosse is good/sauce for the gander

2. One can't apply double یک بام و دو هوا نمی شود

35. 1.To convince oneself

2. To make sure یقین کردن

36.1. To be certain/sure

2. To feel confident یقین داشتن

37. 1.To seize by the collar

2. To get hold of someone یقه کسی را گرفتن

38. 1. She didn't make an impression

2. She was a flop یخش نگرفت

39. Very funny ! Ha , Ha , Ha ! یخ کنی ( خیلی لوس و بی مزه )

40. You paly a lyre in vain to an ass یاسین به گوش خر خواندن

41. 1. Those were the days

2. good old days یاد آن روزها بخیر

42. Set a begger on a horse back and he will ride to the devil یا رب مباد که گدا معتبر شود؛ گر معتبر شود، ز خدا بی خبر شود ( تازه به دوران رسیده )

43. Be in keeping with something یا چیزی هماهنگ یا جور

44. To do something hurriedly یا الله عجله کن !


هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic