@مجله گوناگون ادبی و فرهنگی و هنری@* various magazine literary & culture & art *
نویسنده :سعادت
تاریخ:شنبه 10 فروردین 1392-12:09 ب.ظ

ضرب المثل آلمانی « ه »

1.هییچ، نیازی به مخفیگاه ندارد.

2. هیچ، هرگز در معرض خطر نیست.

3. هیچ، اگر چه برای چشم خوب است، ولی اصلأ برای شکم خوب نیست.

4. هنرمندان، جاودانه اند.

5. هنر، ماندگارتر از هر چیز است.

6. همیشه، زمانی بس بلند است.

7. همنشین خوب، مسافت را کوتاه میکند.

8. همسایه ات را دوست بدار، ولی پرچینت را بر ندار.

9. همسایه خوب، سبب افزایش بهای خانه میشود.

10. هراس، مسری است.

11. هیچگاه دندان اسب پیشکشی را نشمار.

12. هدایا، بستگی به هدیه دهندگان دارد.

13. هدیه ی توام با مهربانی، مرحمتی دوبل است.

14. هدیه، دوستی را گرم نگه میدارد.

15. هیچگاه، کاری را نیمه کاره رها مکن.

16. هر نوری، خورشید نیست.

17. هر چقدر صعود میمون بیشتر باشد، به همان اندازه نیز دمش نمایانتر میشود.

18. هر چقدر نور مشعل بیشتر باشد، به همان اندازه نیز مدت زمان نور دهی اش، کمتر است.

19. هر چقدر مسافرخانه نزدیک باشد، به همان نسبت نیز راه طولانی تر میشود.

20. هر چیزی درمان و مرحمی دارد.

21. هر کس باید قرضش را به طبیعت بپردازد.

22. هر مردی خود را عزیزترین می انگارد.

23. هیچ مارماهی ای وجود ندارد که نخواهد یک بالن شود.

24. هرچیز لرزانی، نقش بر زمین نمیشود.

25. هر اینچ شادی، یک ذرع غم دارد.

26. هر گوشتی قابل خوردن نیست.

27. هر چقدر گندآب بیشتر هم زده شود، بیشتر بو میکند.

28. هر گلی، مناسب دسته گل شامه نواز نیست.

29. همه چیز را نگو، همه چیز را باور نکن و هر کاری را نیز نکن.

30. هر چه که دلت میخواهد را برداشته و برداشته هایت را نیز بخور.

31. هیچکس دوست ندارد که به گردن گربه زنگوله بیندازد.

32. همانطور که پیاز هفت لایه دارد، گربه نیز نه جان دارد.

33. هر کوهی، گربه هایش را دارد.

34. همراهی و همپایی دو فرد کور، چندان به درازا نمیکشد.

35. هر عملی،عکس العملی برابر دارد.

36. هر چقدر کلیسا بی چیزتر باشد، به همان اندازه نیز دل ها پاکتر است.

37. هر چقدر کک گنده تر باشد، به همان اندازه تیز سگ نزارتر میشود.

38. هیچ عملی جز خاراندن محل کک زده نباید شتابزده انجام شود.

39. هر جا کرکس است در آنجا مرگ است.

40. هیچ معامله گری حق مداخله در معامله ی دیگری را ندارد.

41. هر کاری که دوبار انجام شود، بهتر انجام میشود.

42. هر کسی غاز خود را قو می انگارد.

43. هرگز مردی که در آستانه خودکشی است را مکش.

44. هر کشوری، قوانین خاص خود را دارد.

45. هر قانونی، استثنایی دارد.

46. همیشه مسائل بطور غیرمنتظره حادث میشوند.

47. هیچ غروری بدتر از غرور یک گدای به ثروت رسیده نیست.

48. هیچ دزدی عشق را نمی قاپد.

49. هیچکس هوشمند، زاده نشده است.

50. همه، قدر راهنمایی خوب را میدانند، بجز کسیکه بدان محتاج است.

51. همانطوریکه بازی حد و اندازه ای دارد، شوخی نیز نباید از خطوط قرمز بگذرد.

52. هر کسیکه در شیپور میدمد، شکارچی نیست.

53. هیچ شروری، به پای شرور با وجدان نمیرسد.

54. هر شاه ماهی باید از آبشش خودش آویزان شود.

55. هر انسانی، شانسش را خودش شکل میدهد.

56. هر بار که سگ دمش را می جنباند، به نان نمیرسد.

57. هیچکس به واسطه ی سکوت، به خودش خیانت نمیکند.

58. هر کشوری، همه چیز را ندارد.

59. هر سرزمینی، موطن عقلا است.

60. هر کشوری، مسایل بی اهمیت خاص خود را دارد.

61. هیچ درختی نیست که از نعمت سایه بخشیدن محروم باشد.

62. هر زنی زیبایی را به خوب بودن ترجبیح میدهد.

63. همه چیز به واسطه ی زمان، پنهان و آشکار میشود.

64. همه چیز به موقع میرسد.

65. هر یک روز روزه، برابر با سه روز ضیافت است.

66. هیچ روزی نمیتواند بطور کامل به دور از ناراحتی باشد.

67. هرگز روباه را به  نگهبانی از مرغ و جوجه هایت مگمار.

68. هر کسی شایسته ی کندن گل سرخ نیست.

69. همه راهبان به آنچه که میگویند، عمل نمیکنند.

70. هر کس به راه وروش خودش.

71. هیچ دودی، بدون آتش نیست.

72. هر آنچه که از دل بر می آید، به دل باز میگردد.

73. هیچکس از طریق درگیری، نمیتواند طرف برنده ی دعوا باشد.

74. هر چقدر کلمات کمتر باشد، دعا بهتر است.

75. هر کسی، بدترین دشمن خودش است.

76. همراه دزد نیز به اندازه دزد، گناهکار است.

77. هیچگاه به وکیل  و دکترت دروغ نگو.

78. همه از به دام افتادن آدم رذل، شادمان میشوند.

79. هیچکس در برابر خیانت ایمن نیست.

80. همه نفع شخصی را به نفع غیر، ترجیح میدهند.

81. هیچگاه از زخم کوچک نیز غافل مشو.

82. هر خری، گوش دراز نیست.

83. هر خانه ایی، مشکلات خاص خود را دارد.

84. همیشه نباید حقیقت را آشکار کرد.

85. هر چه بیشتر از آب چاه برداشت شود، به همان اندازه نیز بازدهی آن بیشتر میشود.

86. هر زنی زیبایی را به خوب بودن، ترجیح میدهد.

87. هیچکس نمیداند که جاده به کجا منتهی میشود.

88. هر چقدر تپه بلندتر باشد به همان اندازه نیز، سبزه در بخش پایینی پدیدار میشود.

89. هیچ چیزی، به اندازه چیز فراموش شده، تازه نیست.

90. هر جا پول است، در آنجا شیطان نیز هست؛ و لیکن فقدان این دو، شری بزرگ است.

91. هیچگاه پند نطلبیده، نده.

92. هر چقدر پند کمتر باشد، به همان اندازه نیز بر دست ها افزوده میشود.

93. هنر پس انداز کردن، برتر از هنر پول درآوردن است.

94. هر کسی از روی یک سد کوتاه میپرد.

95. هر شروعی را پایانی است.

96. همه ی ما، نمیتوانیم سلطان باشیم.

97. همیشه بزرگترین ماهی، بهترین نیست.

98. هر چقدر بشکه پرتر باشد، به همان اندازه نیز صدایش خفیف تر است.

99. هیچ تختی به پای تختخواب خود شخص نمیرسد.

100. هر کسی فکر میکند که بسته اش سنگین تر است.

101. همه بر این پندارند که زنگهای افکارشان را به صدا در می آورند.

102. همه چیز محتاج مهارت است به جز اشتها.

103. هیچ زنی به خاطر خدا با یک مرد پیر ازدواج نمیکند.

104. هر کسی اربابش را دارد.

105. هزینه سفر ادب، بسیار ناچیز است.

106. هر احمقی منحصر به فرد است.

107. همه بر این پندارند که فاخته یشان، بهتر از بلبل دیگری میخواند.

108. هر کسی که کارد بلند به دست دارد، آشپز نیست.

109. هر چقدر قفس تنگتر باشد، به همان اندازه نیز، آزادی شیرین تر میشود.

110. همه ی کسانیکه غل و زنجیرها را به سخره میگیرند، آزاد نیستند.

 نوع مطلب : ضرب المثل ژرمنی 

نویسنده :سعادت
تاریخ:چهارشنبه 7 فروردین 1392-09:25 ب.ظ

ضرب المثل آلمانی « ی »

1.یکبار، یعنی هرگز.

2. یک وکیل و یک واگن باید به خوبی روغن کاری شوند.

3. یک والد، فرزند را بهتر نگه میدارد تا ده فرزند یک والد را.

4. یک نشت کوچک، میتواند یک کشتی بزرگ را غرق کند.

5. یک نرده سه ساله عمر دارد، عمر سگ سه برابر یک نرده و یک اسب سه برابر سگ عمر میکند و بالاخره عمر انسان سه برابر عمر اسب است.

6. یک میخ، میخ دیگر را میراند.

7. یک مرد،میخ کوبیده و دیگری کلاهش را بر آن می آویزد.

8. یک مرد مست تاوان اعمال مستانه ی خود را در هنگام هوشیاری میپردازد.

9. یادت باشد که مرغ در میان گزنه نیز تخم میگذارد.

10. یک یهودی غسل تعمید داده شده، یک مسیحی ختنه شده است.

11. یکی خرگوش را میگیرد، یکی دیگر آنرا میخورد.

12. یک اسب گرسنه، اصطبل را پاک میکند.

13. یک خرس گرسنه، بد میرقصد.

14. یک گربه دستکش پوش، موش نمیگیرد.

15. یک مرد کور، مگس های بیشماری را می بلعد.

16. یک جرقه ی کوچک، حریق بزرگی را موجب میشود.

17. یک هدیه ی کوچک، بهتر از قول بزرگ است.

18. یک کنده به تنهایی نمیتواند برای مدتی بلند بسوزد.

19. یک کلاغ، چشم کلاغ دیگر را در نمی آورد.

20. یک کفش، به همه پاها نمیخورد.

21. یک سر کل، به سادگی اصلاح میشود.

22. یکی درخت کاشته و دیگری میوه اش را میخورد.

23. یافتن کارگر، آسانتر از یافتن اشخاص استادکار است.

24. یک مرد از پس هر کاری بر نمی آید.

25. یکی از روزها، یعنی هیچ وقت.

26. یک مشت قدرت، بهتر از یک کیسه حق است.

27. یک سر فراموشکار، پا ها را خسته میکند.

28. یک شاخه ی بد به درخت آسیب رسانده و یک پسر احمق، مایه ی غصه ی پدرش میشود.

29. یک غذای خوب ارزش پرسه زدن را دارد.

30. یک آشپز عاری از معشوق، زیاده از اندازه در آش نمک میریزد.

31. یک قطره ی عسل بیشتر از یک بشکه ی سرکه، مگس میگیرد.

32. یک چکش طلایی، یک در آهنین را میشکند.

33. یک کشور را میتوان بر اساس کیفیت ضرب المثلهایش، مورد قضاوت قرار داد.

34. یک سرزنش شیک، بهتر از یک فریب متملقانه است.

35. یک دهان پاک و یک دست شریف، فرد را به هر نقطه ای از جهان میبرد.

36. یک شروع بد، ممکن است سرانجام خوبی داشته باشد.

37. یک سگ شرم رو و گوشه گیر، هرگز چاق نمیشود.

38. یک اونس شانس، هم عرض یک مارک پیش بینی است.

39. یک آرایشگر، آرایشگر دیگری را اصلاح میکند.

40. یک سر، قوی تر از یکصد دست است.

41. یا ساکت باش، یا اینکه چیزی بهتر از سکوت بگو.

42. یک گل زیبا بر روی ساقه نمی ماند.

43. یک زنگ شکسته، خوب صدا نمیکند.

44. یک روباه پیر، دو بار در یک دام نمی افتد.

45. یک زن پیر، نباید رقصیدن را آسان انگارد.

46. یک تکه ذغال روشن، میتواند سبب روشن شدن ذغالهای دیگر شود.

47. یک دشمن زیاد بوده و صد دوست ناکافی است.

48. یک خانه کوچک میتواند مأمن یکصد دوست باشد.

49. یک دروغ، ده دروغ دیگر را به دنبال دارد.

50. یک در غیژغیژی، بهتر در[از] لولایش دوام می آورد.

51. یک مسهل[ دارو] گران در هر شکلی، سود بخش است؛ البته نه برای بیمار، بلکه برای دوا فروش.

52. یک تخم مرغ گندیده، همه ی املت را خراب میکند.

53. یک خانه ی با صفا، خانه ای خوشبخت است.

54. یک کیسه خالی، به ندرت قائم می ایستد.

55. یک داستان تا فرا رسیدن داستان دیگر، قابل شنیدن است.

56. یک مرد حسود مثل یک احمق لوچ است.

57. یک سخنران خوب، دروغگوی خوبی است.

58. یک جاروی کهنه، سوراخ و سنبه های اتاق را می شناسد.

59. یک جویبار نیز میتواند به اندازه یک رودخانه تشنگی زدا باشد.

60. یک تخم مرغ فاسد، همه ی تخم مرغهای یک سبد را فاسد میکند.

61. یک پرنده در دیگ خوروش، بهتر از یکصد پرنده ی آزاد است.

62. یک نفر جمع میکند و دیگری میپراکند.

63. یک سلطان، همه جا نمیتواند برود و اراده ی سلطان نیز تابع توانش است.

64. یک فرد بی سواد، به مثل یک آئینه صیقل نخورده است.

65. یک بزدل، ده نفر را بزدل میکند.

66. یک آدم ترسو تا پیش از مرگش، چندین بار میمیرد.

67. یک تخت هرگز همه ی رازهایش را نمیگشاید.

68. یک دانه ی امروز، برابر با دو تای فردا است.

69. یک آموزگار، بهتر از دو کتاب است.

 نوع مطلب : ضرب المثل ژرمنی هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic