@مجله گوناگون ادبی و فرهنگی و هنری@* various magazine literary & culture & art *
نویسنده :سعادت
تاریخ:شنبه 10 اسفند 1392-03:17 ق.ظ

Idiomatiic Expressions & proverbs Persian_English عباره ها و مثلهای پارسی_انگلیسی ( ی )

1. To slipped into somewhere یواشکی وارد شدن

2. 1. Slip out

2. Slip away

3. To take french leave یواشکی بیرون رفتن، جیم شدن

3. He who has but one son, makes him a fool یکی یکدانه یا خل می شود یا دیوانه

4. One man's loss is another man's gain یکی می برد، و یکی می بازد

5. 1. The last but one

2. The one before last یکی مانده به آخر( ما قبل آخر )

6. Once upon a time یکی بود، یکی نبود

7. 1. Laugh till one's sides shake

2. Shake one's sides ( with laughter, laughing ) یکریز خندیدن، هی خندیدن

8. Take a glimpse یکدم نگاه کردن، دیدن چیزی که در حرکت است

9. Spar at each other یکی به دو کردن با همدیگر

10. Have a look یک نگاه انداختن

11. 1. Escape by a hair's breadth

2. Have a hairbreadth escape یک مو با ( مرگ و زندگی ) فاصله داشتن

12. Cock-and-bull story یک مشت راست و دروغ سر هم کردن (جور کردن)

13. A pack of lies یک مشت دروغ

14. Some meaningless words یک مشت حرف پوچ

15. Be a bag of bones یک مشت استخوان بودن

16. A bunch of hooligans/ruffians یک مشت اراذل ( لات و لوت )

17. A bunch of dirty crooks یک مشت آدم مزخرف و متقلب

18. Ill news files fast یک کلاغ و چهل کلاغ

19. A square meal یک غذای درست و حسابی

20. 1. To be dead broke

2. To be penniless یک غاز هم نداشتن

21. To pass the exam on the first try یک ضرب در امتحان قبول شدن

22. Do as you would be done by یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگری

23. 1. To be an inveterate liar

2. To be a born twister یک روده راست توی شکم کسی نبودن

24. Twin souls یک روح در دو بدن

25. A full cabin is better than empty castle یک ده آباد، بهتر از صد شهر خراب

26. They are poles apart یک دنیا، با هم فرق دارند

27. Over head and ears in love یک دل، نه صد دل، عاشق شدن

28. 1.Many hands make light work

2. Weak things united become strong

3. Unity makes strenght یک دست، صدا ندارد

29. Eleven grooms for a one-eyed horse یک حمام خرابه، چند جامه دار می خواهد

30. 1. wants a premium

2. want something into the bargain یک چیزی، هم دستی می خواهد

31. Cunning surpass strength یک جو عقل، بهتر از صد من زور است

32. Better be lucky than wise یک جو شانس، خوب چیزی است

33. Not to have a bean یک پاپاسی پول نداشتن

34. 1. What is good/sauce for the gosse is good/sauce for the gander

2. One can't apply double یک بام و دو هوا نمی شود

35. 1.To convince oneself

2. To make sure یقین کردن

36.1. To be certain/sure

2. To feel confident یقین داشتن

37. 1.To seize by the collar

2. To get hold of someone یقه کسی را گرفتن

38. 1. She didn't make an impression

2. She was a flop یخش نگرفت

39. Very funny ! Ha , Ha , Ha ! یخ کنی ( خیلی لوس و بی مزه )

40. You paly a lyre in vain to an ass یاسین به گوش خر خواندن

41. 1. Those were the days

2. good old days یاد آن روزها بخیر

42. Set a begger on a horse back and he will ride to the devil یا رب مباد که گدا معتبر شود؛ گر معتبر شود، ز خدا بی خبر شود ( تازه به دوران رسیده )

43. Be in keeping with something یا چیزی هماهنگ یا جور

44. To do something hurriedly یا الله عجله کن !


هدایت به بالای

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic